Величина - твір

Величина твори не залежить від вибору базису.

Величина твори hnr пропорційна теоретичної - швидкості рідини в робочих органах, обмежується умовами всмоктування насоса (що буде детально розглянуто в гл. VI), і тому для кожного конкретного випадку не може перевищити певного значення.

Величини творів maz виявляються однаковими у тих порядків збудників, сума і різниця номерів яких ділиться на z для двотактних двигунів і на 0 5 z для чотиритактних.

Величина твори пгш1 визначає крутизну такого променя.

Величина твори з сили на час її дії називається імпульсом сили, а добуток маси на швидкість - кількістю руху.

Порівняння дослідних даних з теоретичними залежність. | Значення D0 U і D0U при Ро 1 ця, за даними різних авторів. Величина твори D0U для води[13]і Ф-12 залежить від тиску практично однаково.

Величина твори До h повинна бути не менше 30 хв. Відпресований матеріал охолоджують під тиском, щоб уникнути його викривлення. Прес розвантажують після охолодження відпресованих матеріалу до 20 С. Готові вироби відокремлюють від металевих прокладок листів і відправляють на обрізку крайок циркулярною пилкою або гільйотинних ножиць.

Результати радіометричних вимірювань з розчином діізогексілсульфіда. Величина твори[А Р /для алюминиевого фильтра измерялась экспериментально.

Величина произведения kh и статическое давление рпл определяются при помощи реальной кривой падения забойного давления после закрытия нагнетательной скважины.

Результаты радиометрических измерений с раствором диизогексилсульфида. Величина произведения ц рТ для алюминиевого фильтра измерялась экспериментально.

К вопросу определения удельной магнитной энергии магнита при работе на кривой размагничивания. Величина произведения ( ЯЯ) макс, с дру-гои СТОРОНЫ пропорциональна произведению ВГНС.

Величина произведения коэфициента т г на число пластин г в уравнении ( 4) характеризует степень использования геометрических размеров компрессора. Она меняется с изменением числа пластин.

Величины произведений Gc, имеющие размерность ккал /ч град, часто называются водяными эквивалентами WV для греющей и Wx для нагреваемой среды.

Типичные кривые фоторазряда на многослойном фотоприемнике из a - Si[481.| Зависимость разрядного тока от потенциала Поверхности. Пленка a - Si, легиронапная 1 ( 5 1012 см 2, толщина 10 мкм. Экспозиция. длина волны 600 нм, поток фотопоц 2 X И 12 фотошг /( см2 - с J47J.| Зависимости усиления фотопроводимости ( сплошная кривая и оптического поглощении ( штриховая кривая от длины волны. Пленка a - Si легированная бором ( 5 10 г см-2, толщиной 10 мкм. Гомофалюе блокирование слоем копнимой 0 2 мкм с концентрацией Пора - 2 К 4 см 2 4S. Величина произведения JUT для дырок, оценена из результатов рис. 7.4.11, равнялась ( 2 - 7) 1СГ8 см2 /В.

Величина произведения Kpt /a четко определяет низкотемпературную и высокотемпературную кинетику реакции между газом и металлом. При ftp1 /1 доминирует энергетический механизм, и теория Вагнера и ей аналогичные являются применимыми, так как влиянием газообразного реагирующего вещества можно пренебречь. При Kp f С 1 доминирует энтропийный механизм, имеет место новая совокупность явлений и требуется рассмотрение новой совокупности задач. Таким образом, представляется, что формальный подход, уже разработанный в теории катализа[75, 82], буде більш відповідним для вирішення майбутніх проблем в області високотемпературних реакцій між газами і металами, ніж використовувані в даний час методи.

Величина твори IR залежить при даному опір ланцюга не тільки від величини електрода; абсолютно аналогічно буде позначатися і збільшення концентрації іона, що дає електродний реакцію. Тому навіть при роботі з невеликими електродами можна спостерігати точно таке ж зрушення області дифузійного струму і такі ж неправильні ділянки на кривих титрування, якщо концентрація іона, що дає електродний реакцію, перевищує деяку величину. При більш високих концентраціях спостерігаються згадані вище неправильні ділянки і загини, а при менших концентраціях - прямолінійні ділянки кривих титрування, що відповідають рівнянням id - КС, що є рівнянням прямої чи-ванні. Ці неправильні ділянки і загини не заважають проведенню титрування, і при визначенні положення кінцевої точки їх не слід брати до уваги.

Величина твори IR залежить при даному опір ланцюга не тільки від величини електрода; абсолютно аналогічно буде позначатися і збільшення концентрації іона, що дає електродний реакцію. Тому навіть при роботі з невеликими електродами можна спостерігати точно таке ж зрушення області дифузійного струму і такі ж неправильні ділянки на кривих титрування, якщо концентрація іона, що дає електродний реакцію, перевищує деяку величину. При більш високих концентраціях спостерігаються згадані вище неправильні ділянки і загини, а при менших концентраціях - прямолінійні ділянки кривих титрування, що відповідають рівнянням id KC, що є рівнянням прямої чи-ванні. Ці неправильні ділянки і загини не заважають проведенню титрування, і при визначенні положення кінцевої точки їх не слід брати до уваги.

Схема передачі М. Л. Новикова. | До розрахунку зубів кругового профілю на контактну міцність. Величина твори Lp для передачі Новікова в кілька разів більше, ніж для аналогічної евольвентноі передачі, з чим і пов'язана її підвищена опірність викришування.

Величина твори масштабу виміру на різницю максимуму і мінімуму функції визначається з крайових умов задачі.

Величина твори розчинності є міра розчинності осаду електроліту, і, якщо вона дана, легко обчислити розчинність. Дійсно, розчинність називається концентрація насиченого розчину даної речовини.

Величина твори ваги вантажу на відстань від центра ваги вантажу до межі перекидання називається перекидаючим моментом. Відновлює моментом є твір відновлювальної сили від ваги крана на відстань від центру ваги крана до межі перекидання. Стійкість крана забезпечується тим, що відновлює момент перевищує перекидаючий момент. Ставлення цих моментів називається коефіцієнтом стійкості крана. Важливим експлуатаційним параметром стрілових кранів є їх пристосованість до перебазування з об'єкта на об'єкт. Тривалість перебазування складається з тривалості приведення в транспортабельний стан, власне перебазування і подальшого приведення в робочий стан. Малий час на переклад з робочого в транспортабельний стан потрібно для кранів з телескопічними, висувними і складаються стрілами. Більшість же кранів вимагає великого часу на демонтаж і розбирання стріл. Гусеничні крани мають гарну прохідністю і маневреністю і можуть пересуватися з вантажем на гаку. Питомий тиск на грунт невелика, тому ці крани застосовні для роботи на влагонасищенних грунтах.

Величина твори ваги вантажу на відстань від центра ваги вантажу до межі перекидання називається перекидаючим моментом. Відновлює моментом є твір відновлювальної сили від ваги крана на відстань від центру ваги крана до межі перекидання. Стійкість крана забезпечується тим, що відновлює момент перевищує перекидаючий момент. Ставлення цих моментів називається коефіцієнтом стійкості крана. Важливим експлуатаційним параметром стрілових кранів є їх пристосованість перебазування з об'єкта на об'єкт. Тривалість перебазування складається з тривалості приведення в транспортабельний стан, власне перебазування і подальшого приведення в робочий стан. Малий час на переклад з робітника в транспортабельний стан потрібно для кранів з телескопічними, висувними і складаються стрілами. Більшість же кранів вимагає великого часу на демонтаж і розбирання стріл. Гусеничні крани мають гарну прохідністю і маневреністю і можуть пересуватися з вантажем на гаку. Питомий тиск на грунт невелика, тому ці крани застосовні для роботи на влагонасищенних грунтах.

Величину твори[Н ]- W2w2w23. - W2w2w24. називають іонним твором води і позначають Kw.

Величину твори РосКп для підсилювачів змінної напруги не можна брати безмежно великою, так як з його зростанням знижується стійкість підсилювача.

Величиною твори е у нехтуємо в силу його малості в порівнянні з іншими складовими.

Якщо величина твори[A ]m[B ]rt в розчині стає більше значення ПРАтВ, то важкорозчинних сполук випадає в осад. Якщо[А ]т [В ]і менше ПР,'п, осад не випадають або розчиняється. Знаючи твір розчинності і розчинність важкорозчинних електролітів (зазвичай їх знаходять за таблицями), можна створити умови для протікання реакції осадження у відповідному напрямку.

Якщо величина твори[А ]т[В ]п в розчині стає більше значення ПРАтвп, то важкорозчинних сполук випадає в осад. Якщо[A ]m[B ]n менше ПРАтв, осад не випадають або розчиняється.

Якщо величина твори Р /С більше нуля і менше одиниці, знаменник виразу (2.2) виявляється менше одиниці і /С св стає більше /С; звідси випливає, що позитивний зворотний зв'язок при р /С /збільшує посилення пристрою, в яке її вводять. При р /С 1 знаменник виразу (2.2) звертається до 0 а коефіцієнт посилення стає нескінченно великим; фізично це відповідає самовозбуждению пристрою, яке При р /С 31 перетворюється в генератор незатухаючих коливань, нездатний посилювати підводиться до нього сигнали. Тому самозбудження підсилювача неприпустимо; способи забезпечення стійкості підсилювачів зі зворотним зв'язком (забезпечення відсутності їх самозбудження) розглянуті в гл. Твір Р /С, що представляє собою коефіцієнт посилення напруги всієї петлі зворотного зв'язку, називають петльовим посиленням.

Якщо величина твори[А ]а -[В ]в розчині стає більше значення правв, то малорастворимое з'єднання виділяється в осад. Якщо[Ala -[В ПРАаВЬ, осадок не выпадает или растворяется.

Если величина произведения[А ]т[В ]п в розчині стає більше значення ПРАтвп, то важкорозчинних сполук випадає в осад. Якщо[А ]т[В ]менше ПРД в, осад не випадають або розчиняється. Знаючи твір розчинності і розчинність важкорозчинних електролітів (зазвичай їх знаходять за таблицями), можна створити умови для протікання реакції осадження у відповідному напрямку.

Якщо величина твори [А ]а -[В ]в розчині стає більше значення ПРАйВ6 то малорастворимое з'єднання виділяється в осад. Якщо[А ]а - В]6ПРАаВ6 осад не випадають або розчиняється.

Значення величин твори констант сополімерізацщ Г]і г2 вказують, що при кополімеризації ТФЕ з неполностьк фторованими і нефторірованние олефинами спостерігає ся тенденція до чергування мономерних ланок у полімер ної ланцюга, обумовлена в значній мірі полярністю: мономерів (наявністю донорно-акцепторних заступників) Перфторолефіни містять електроноакцепторні атоми фто ра, олефіни і водородфторсодержащіе олефіни - електронно донорні атоми водню. Різниця в полярності підвищують здатність до чергування мономерних ланок у ланцюзі. Середовищ) олефінів одним з найбільш полярних є ВДФ.

Визначити величину твори LC, при якій в ланцюзі встановиться резонанс, і опір гк котушки, якщо потужність джерела не повинна перевищувати 6 пт.

Зважаючи на крихту величини твори d d2 в розрахунках їй нехтують.

До оцінки дефекту щільності в субмикроскопических неоднородностях. Отже, отримана величина твори, кожен із співмножників в якому поки невідомий.

Імпульс трикутної форми (а і його спектральна щільність (б. Як бачимо, величина твори тривалість X смуга частот у трикутного імпульсу всього лише на 10% більше, ніж у гауссова імпульсу. Получающаяся при цьому величина твори поверхні нагрівання на тривалість процесу ректифікації дозволяє, вибравши економічно доцільну поверхню нагріву F, встановити тривалість періоду власне ректифікації. При цьому важливо врахувати продуктивність колони, щоб інтенсивний підігрів в кубі не привів до її захлебиванія, і практичні дані про оптимальну тривалості періоду ректифікації.

Знаючи одну з величин твори р0ео, з виразу (2) можна знайти іншу величину, а значить і все твір. Далі, вирішуючи спільно рівняння (2) і (3), неважко визначити місцеве тиск кавітаційного мікроудари на різі-вом покритті при попередньому загальному стисненні його струменем по всій поверхні.

Помилка ця в величині твори Ар Л7 має порядок 10 - 27 в одиницях CGS (гсм2 /сек), так що настільки незначна, що нею в ряді випадків можна знехтувати. Допускаючи в межі, що /г 0 ми тим самим від квантової механіки переходимо до класичної механіки. Коли не можна знехтувати зазначеними похибками то, вважаючи Н ФО, ми враховуємо квантово-механічні властивості об'єктів. Далі ми побачимо, що співвідношення неточностей має принципово важливе значення при описі статистичного рівноваги систем мікрооб'єктів. Хвильові властивості мікрооб'єктів виявляються безпосередньо в тому, що величина імпульсу р пов'язана з довжиною хвилі, що характеризує хвильову природу даної мікрочастинки.

Збірники повітря, що характеризуються величиною урожай його ємності в літрах на тиск в атмосферах (надлишкових) більше 500 повинні.

Збірники повітря, що характеризуються величиною урожай його ємності в літрах на тиск в атмосферах (надлишкових) більше 500 повинні бути зареєстровані в органах Держгіртехнагляду СРСР або республіканських і відомчих органах Котлонагляду.

Знаки дотичних визначаються величиною твори А А і ставленням теплопровідності.

Твори розчинності деяких речовин прв 25 С. Для добре розчинних електролітів величина твори кін центрами іонів в насиченому розчині може сильно ізменятьс. Це відбувається внаслідок зради ня коефіцієнтів активності іонів. У табл. 16 наведені величини твори розчинна деяких малорозчинних сполук у воді.

При зміні температури змінюється величина твори pV (фіг. По осі ординат відкладені величини творів //, а також орієнтовні значення відносних подовжень, підрахованих по формулі (II, 9) без урахування залежності модуля пружності Е від діаметра дроту. У табл. 3.3 наведені величини твори cV для зразків зі сталі з 027% с, обчислені для трьох значень часу.

Залежність перепаду тиску, необхідного для однополупериодного гасіння дуги, від відносної відстані при односторонньому і двосторонньому повітряному дуття. Це показує, що величина твори перепаду тиску і перетину горловини сопла ЛргашгЛ змінюється незначно навіть при значній зміні діаметра сопла.Інші публікації на тему:
  • Топологічний модуль
  • Унітарність - перетворення
  • Співмножник - твір