Величина - поверхня - силікагель

Величини поверхонь силикагелей були розраховані також за методом БЕТ з адсорбційних ізотерм бутану.

Зменшення величини поверхні силікагелю при збільшенні вмісту катіонів раніше було пояснено тим, що заміна гідроксильних груп на поверхні частинок золю або гелю катионами знижує їх гідрофілен-ність, що веде до втрати стійкості і в підсумку до коа-лесценціі. Цей процес обумовлений перенесенням речовини з опуклою частини поверхні глобулярних частинок в місця контакту між ними, що виникають при зближенні частинок під дією капілярних сил при сушінні.

Таким чином, величина поверхні силикагелей, одержуваних розглянутим методом, однозначно визначається кількістю катіонів, що містяться в гідрогелі.

Оккерсе вважає, що так як величина поверхні силікагелю визначається розміром частинок, з яких він побудований, то вона повинна залежати від швидкості і тривалості конденсації. Оскільки при рН близько 2 швидкість конденсації мала, питома поверхня силікагелю велика. При більш високих рН швидкість конденсації зростає і відповідно знижується величина поверхні.

Значення рН золю також робить істотний вплив на величину поверхні силікагелю.

На думку Оккерсе[15], Висновки Неймарка та інших авторів про те, що величина поверхні силікагелю в основному визначається способом приготування, а також про оборотності величини поверхні нестаревшего гелю після промивання неправильні, так як сили-Кагель термодинамічно нестійкий і поверхня його завжди прагне до зменшення.

В інтервалі концентрацій від 10 - 5 до 10 - 4 г-іонів Na /rSiO2 величина поверхні силікагелю знижується в 3 рази. При більш високих змістах натрію зміна поверхні порівняно невелика.

Залежність питомої -[IMAGE ]Залежність величини питомої поверхні силікагелю ної поверхні силікагелю (про і її (/і сумарною концентрації - логарифма (б від наведеної суми ції катіонів в гідрогель (2 катіонів при різних температу-від рН осадження. Pax осадження. Як видно з рис. 1106 точки, відповідні зразкам, обложеним при різних температурах, рН - і відносинах NHf /Na, а також зразкам, що був катіонообменная, задовільно укладаються на одну пряму. Отже, величина поверхні силікагелю, одержуваного розглядаються способом, визначається кількістю і природою катіонів, що містяться в гідрогелі.

Аналогічне вплив надає просочення промитого гелю перед сушінням. Результати вимірювань величини поверхні силикагелей, отриманих сушінням гидрогелей, попередньо оброблених різними розчинами, представлені в табл. 1.1. Видно, що просочення гідрогелю розчином аміаку і вуглекислого амонію призводить до зменшення величини поверхні. Характер впливу просочення кислотою залежить від природи кислоти і дисперсності вихідного гідрогелю: якщо вихідний гідрогель високодісперсен, то просочення розчинами соляної та азотної кислот не впливає; в разі менш дисперсних гідрогелів спостерігається збільшення поверхні.

Точки в загальному добре лягають на пряму, що проходить через початок координат. Таким чином, величини Про дійсно прямо пропорційні величинам поверхонь силикагелей. Нахил кривих пропорційний числу адсорбційних місць, що припадають на одиницю поверхні. Звідси подучается, що останні величини не залежить від характеру структури пір силикагелей.

Залежність величин U трьох вуглеводнів від числа атомів вуглецю, виміряна при трьох різних температурах на шірокопорістом силікагелі. Точки в загальному добре лягають на пряму, що проходить через початок координат. Таким чином, величини Про дійсно прямо пропорційні величинам поверхонь силикагелей. Нахил кривих пропорційний числу адсорбційних місць, що припадають на одиницю поверхні. Звідси виходить, що останні величини не залежить від характеру структури пір силикагелей.

Залежність питомої -[IMAGE ]Залежність величини питомої поверхні силікагелю ної поверхні силікагелю (про і її (/і сумарною концентрації - логарифма (б від наведеної суми ції катіонів в гідрогель (2 катіонів при різних температу-від рН осадження. Pax осадження. Зіставлення впливу зміни змісту одного з катіонів при постійному утриманні іншого на величину поверхні ксерогель показало, що іони амонію надають приблизно в 5 разів сильніший вплив. для перевірки цього висновку на рис. 110 а зображена залежність величини поверхні від наведеної суми катіонів (Na 5NH4 -) для зразків, отриманих в різних умовах. Малюнок показує, що незалежно від умов отримання гідрогелю (рН, температури і співвідношення NH /Na) величина поверхні силікагелю визначається кількістю катіонів, що містяться в гелі.Інші публікації на тему:
  • Пористість - силікагель
  • Зміст - катіон
  • Розмір - зерно - силікагель