Величина - матеріальна витрата

Величина матеріальних витрат в значній мірі залежить від рівня техніки і технології, організації виробництва, від того, як поставлено облік матеріалів і напівфабрикатів, їх зберігання та контроль за використанням в цеху.

Визначте величину матеріальних витрат підприємства в базовому і звітному періодах і фактори, що вплинули на її зміну.

Після визначення величини матеріальних витрат допоміжних цехів, що припадає на продукцію в основних цехах, спочатку визначається повна цехова матеріаломісткість продукції в сировинних цехах як сума прямих витрат на сировину, матеріали, енергію з боку і матеріаломісткості по послугах допоміжних цехів.

Групові норми визначають величину потрібних матеріальних витрат на однотипні види продукції або однорідні роботи, що виконуються на різному устаткуванні або групою підприємств, що працюють в приблизно рівних умовах. Вони призначаються для планових розрахунків при складанні галузевих планів.

Які фактори впливають на величину матеріальних витрат по виробництву товарної продукції.

Разом з тим на величину матеріальних витрат впливають і відхилення питомої витрати матеріальних ресурсів від встановлених норм.

Вплив використання матеріальних ресурсів на величину матеріальних витрат оцінюється з використанням двох-факторних моделей: мультипликативная модель вивчає вплив матеріаломісткості за прямими витратами і коефіцієнта співвідношення загальних і прямих витрат; аддитивная модель - вплив матеріаломісткості окремих видів матеріальних ресурсів на сукупний показник матеріаломісткості.

Вплив зміни структури продукції на величину матеріальних витрат (фактор 36) розраховується по змінним матеріальних витрат, що визначаються на основі планових і звітних калькуляцій за такими статтями типової номенклатури: сировина і матеріали за вирахуванням відходів, а також покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати і послуги з кооперації, паливо і енергія на технологічні цілі.

Вплив використання матеріальних ресурсів на величину матеріальних витрат оцінюється з використанням двох-факторних моделей: мультипликативная модель вивчає вплив матеріаломісткості за прямими витратами і коефіцієнта співвідношення загальних і прямих витрат; аддитивная модель - вплив матеріаломісткості окремих видів матеріальних ресурсів на сукупний показник матеріаломісткості.

Твором фізичного обсягу попиту на величину матеріальних витрат одиниці виробу за відповідними моделям визначимо витрата матеріалів у відповідності з попитом на продукцію.

Формули для розрахунку відносної економії і величини матеріальних витрат, витрат на оплату праці, витрат на амортизацію та інші витрати в даному параграфі наведені в загальному вигляді. Деталізований спосіб розрахунку даних показників викладено в гл.

Чиста продукція, відрізняється від валової на величину матеріальних витрат і амортизаційних відрахувань, дозволяє виміряти продуктивність праці з урахуванням витрат не тільки живого, але і уречевленої праці.

За рахунок зниження норм представляється можливим регулювати величину поточних матеріальних витрат, що становлять три чверті всіх витрат в собівартості промислової продукції, і тим самим забезпечити її зниження.

Аналітично-розрахунковий метод нормування грунтується на детальних технічних розрахунках величини матеріальних витрат при виробництві певних робіт або продукції, на ретельному аналізі виробничого процесу, обліку досвіду новаторів виробництва. При застосуванні його одночасно з розробкою норм вивчаються можливості проведення в плановому періоді відповідних технічних і організаційних заходів, спрямованих на економію матеріальних ресурсів. Цей метод найбільш прогресивний.

Який спосіб обліку матеріалів дозволяє більш точно визначити величину матеріальних витрат на виробництво і їх запасів.

Вплив зміни транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) на величину матеріальних витрат (фактор 2д) визначається шляхом складання спеціального розрахунку.

Норма витрат матеріальних ресурсів - це максимально допустима для конкретних виробничих умов величина матеріальних витрат на виготовлення одиниці продукції. Застосування передової технології і прогресивних форм організації виробництва забезпечує найбільш раціональне використання сировини, матеріалів і палива.

У практиці економічного аналізу дана мультипликативная модель застосовується з метою оцінки залежності величини матеріальних витрат від врахованих в моделі факторів: матеріаломісткості продукції, наявності та оборотності запасів оборотних коштів. За допомогою даної моделі в подальшому ми зможемо обчислити суму оборотного капіталу, що вивільняється з обороту і додатково залучатися до оборот.

Даний показник має суттєвий недолік /При підрахунку валового суспільного продукту багаторазово складаються величини матеріальних витрат на всіх технологічних стадіях виробництва. Скажімо, для видання цього навчального посібника потрібна папір, вихідною сировиною для якої послужила деревина. Вартість останньої спочатку враховувалася на лісозаготівельних підприємствах, потім знову - на целюлозно-паперовому комбінаті і ще раз - в друкарні.

серйозне вплив на обсяг виробництва продукції становлять фактори, пов'язані з використанням матеріальних ресурсів, величиною матеріальних витрат.

Справа в тому, що збільшення цін, наприклад, на руду і вугілля викликає зростання величини матеріальних витрат на гірничо-збагачувальних і коксохімічних підприємствах, потім у виробництві чавуну, сталі, прокату. У свою чергу зростають матеріальні витрати у виробництві машин і устаткування, а це знову-таки позначається на витратах при видобутку руди і вугілля, оскільки ціни на використовувані тут машини збільшилися.

Таким чином представляється можливим з максимальною ефективністю виконати оціночні розрахунки техніко-економічних показників (в сенсі планування послідовності і величини матеріальних витрат) капітального ремонту ділянок МГ з урахуванням пріоритетності окремих об'єктів. Описана розробка має рекомендаційний характер і призначена для інженерно-технічних працівників, що займаються проектуванням організації та проектуванням виробництва робіт при капітальному ремонті ділянок МГ.

Перевагою зазначеного методу розрахунку показника продуктивності праці є те, що на рівень продуктивності праці ремонтного персоналу не впливатиме величина матеріальних витрат по ремонту апаратів і машинного обладнання, і цей показник буде більш об'єктивно відображати ефективність праці ремонтників.

Істотним недоліком цього показника є повторний рахунок, який істотно завищує величину валового продукту, оскільки на кожній технологічній стадії виробництва знову підсумовується величина попередніх матеріальних витрат. Отже, величину цього показника можна штучно завищити, розділивши процес виробництва на кілька самостійних стадій.

Для аналізу впливу заходів використовуються дані первинного обліку (акти про впровадження заходів з додатками), накопичувальні відомості, повідомлення про зміну нормативів витрат від впровадження заходів і ін. На стадії планування заходів визначається їх очікувана (планова) ефективність, яка враховується при складанні планових калькуляцій на вироби і, таким чином, відбивається на величині матеріальних витрат за планом. Джерелами ж впливу інноваційної діяльності на відхилення показників використання матеріальних ресурсів від їх запланованого рівня є: надпланова ефективність заходів (розбіжність їхніх фактичної ефективності з очікуваної); фактична ефективність проведених заходів, не передбачених планом впровадження.

На величину матеріальних витрат і їх зміна в процесі виробництва і реалізації продукції впливає безліч різноманітних факторів, в тому числі і факторів, пов'язаних з особливостями технології та організації виробництва конкретної продукції, робіт і послуг.

Вплив цього фактора на величину матеріальних витрат визначається як різниця між сумами їх витрати на фактичний обсяг випуску продукції але фактичної і планової собівартості.

Таким чином, факторами першого порядку є зміни матеріаломісткості та обсягу випущеної продукції. Для кількісного виміру впливу факторів на величину матеріальних витрат прийнятні різні прийоми економічного аналізу та математики. У табл. 820 показана методика аналізу з використанням прийому абсолютних різниць.

Даний показник має один серйозний недолік. При підрахунку валового суспільного продукту неодноразово складаються величини матеріальних витрат на всіх технологічних стадіях виробництва. Скажімо, для видання цієї книги була потрібна папір, вихідною сировиною для якої послужила деревина. Вартість останньої спочатку враховувалася на лісозаготівельних підприємствах, потім - на целюлозно-паперовому комбінаті і ще раз - в друкарні. Виходить, що працівники і целюлозно-паперового комбінату і типографії нарощували загальну вартість виробленої ними продукції в чималій мірі за рахунок праці, витраченого на лісозаготівлях.

У фонд відшкодування включається вартість продукції, використовуваної для відшкодування матеріальних витрат в галузях виробництв, сфери. Обсяг фонду відшкодування розраховується виходячи з вартості валової продукції і величини матеріальних витрат у собівартості одиниці продукції. У фонд споживання включається вартість продукції, використовуваної для задоволення невиробництво, потреб суспільства - придбання товарів населенням в держ. Фонд накопичення включає вартість продукції, використаної для розширення осі. До I підрозділу (засобам НРО-з-ва) відноситься продукція, яка використовується для утворення фонду відшкодування і фонду виробництв, накопичення; до II підрозділу (предметів споживання) - фонд невиробництво, споживання і накопичення предметів споживання.

Для обчислення питомої ваги матеріальних витрат в собівартості продукції сума матеріальних витрат відноситься до повної собівартості випущеної продукції. Коефіцієнт використання матеріалів визначається шляхом ділення суми фактичних матеріальних витрат на величину матеріальних витрат, розраховану виходячи з планових калькуляцій і фактичного випуску та асортименту продукції. Він відображає рівень ефективності використання матеріалів, дотримання норм витрат матеріалів.

Для аналізу динаміки матеріаломісткості та її планування використовується система взаємопов'язаних натуральних і вартісних показників. На всіх рівнях планування обчислюється вартісний показник загальної матеріаломісткості продукції, що характеризує величину матеріальних витрат і їх частку в загальній собівартості (вартості) продукції, наприклад паливна складова собівартості енергії, матеріальні витрати в рублях на тисячу рублів товарної (валовий) продукції.

Порівняння отриманих результатів з результатами попередньої таблиці свідчить про те, що облік додаткової кількості факторів може істотно змінити нараховується кожному працівникові заробітну плату і поглибити, таким чином, її диференціацію в залежності від кінцевого результату діяльності бригади. Але, з огляду на, що заробітна плата колективу при бригадному підряді залежить ще і від величини матеріальних витрат, подальший крок у вдосконаленні оплати праці пов'язаний з урахуванням додаткових факторів саме в цьому напрямку.

Істотні відмінності в розмірі транспортно-заготівельних витрат, які виникають внаслідок дії ряду факторів: розміру підприємства, району його розміщення, номенклатури і обсягу одержуваних матеріалів, дальності відстані до постачальників матеріалів, наявності перевалочних баз. Трйнспортно через-готовітельние витрати коливаються від 2 4% по заводу Б до 8% по заводу Г і відповідно впливають на величину матеріальних витрат на однойменні вироби.

Підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів обумовлює скорочення матеріальних витрат на виробництво продукції, зниження її собівартості і зростання прибутку. Тому важливе значення має не тільки правильне логічне сприйняття цієї причинно-наслідкового зв'язку та вірне визначення тенденції впливу ефективності використання матеріалів на величину матеріальних витрат і інші показники господарської діяльності підприємства, а й вміння кількісно оцінити результат такого впливу.

граничний рівень витрат визначається відношенням планової собівартості товарної продукції, наміченої до випуску в планованому періоді, до вартості цієї продукції в оптових цінах підприємства, а ліміт матеріальних витрат - відношенням планової величини матеріальних витрат, що передбачаються в складі планової собівартості, до вартості товарної продукції. Одночасно з затвердженням граничного рівня витрат і ліміту матеріальних витрат ПО, підприємствам повідомляється планова собівартість всієї товарної продукції і передбачена в її складі величина матеріальних витрат.

Величина нормативу чистої продукції по виробах визначається шляхом виключення з відпускної ціни підприємства матеріальних витрат (включаючи амортизаційні відрахування), врахованих у калькуляції, прийнятої при затвердженні цієї ціни. Норматив може бути розрахований також підсумовуванням містяться в повній собівартості виробів витрат на заробітну плату з відрахуваннями на соціальне, медичне страхування та інших елементів чистої продукції в комплексних витратах і прибутку. Показник чистої продукції визначається відніманням з вартості товарної (валовий) продукції величини матеріальних витрат, включаючи амортизацію. Розбіжність показників виконання плану за обсягом чистого і товарної (валовий) продукції обумовлено зниженням або підвищенням матеріаломісткості фактично випущеної продукції.

Зокрема, деякі вчені-економісти пропонують кратну факторну модель для аналізу узагальнюючого показника матеріаломісткості, в якій факторами виступають чисельник і знаменник розрахункової формули матеріаломісткості: зміна матеріальних витрат; зміна обсягу продукції. При цьому беруть до уваги, що є причиною, а що - наслідком. На наш погляд, наприклад, не матеріальні витрати впливають на матеріаломісткість, а зміна матеріаломісткості зумовлює зміну величини матеріальних витрат.

Отже, щоб обчислити національний дохід виробничим методом, дуже важливо правильно визначити обсяг валової продукції і матеріальних витрат кожної галузі. Для забезпечення точності розрахунків і в цілях порівнянності показників чисту продукцію кожної галузі визначають за сукупністю тих підприємств або видів робіт, за якими обчислюють і валову продукцію, причому сама методологія цих розрахунків повинна бути тотожною. Якщо, наприклад, при розрахунку валової продукції промисловості виключають вартість внутрішньозаводської переробки власного виробництва, то її не слід вважати і в величині матеріальних витрат.

Чиста продукція являє собою частину товарної продукції відповідної новоствореної вартості. Вона є розрахунковою величиною. Для її визначення необхідно знати обсяг товарної продукції за певний період і вартість матеріальних витрат, включаючи амортизацію, за той же період. Величина матеріальних витрат виключається з вартості товарної продукції.

У пресі останнім часом з'явилися висловлювання, що категорія кінцеві споживчі витрати населення за своїм значенням близька до категорії соціалістичної статистики повне споживання населення. З таким твердженням ніяк не можна погодитися. При визначенні розміру повного споживання населення враховується вартість спожитих матеріальних благ, платних послуг та послуг, оплачуваних державою. У свою чергу вартість останніх визначається не тільки величиною матеріальних витрат, що фінансуються державою, а й розміром заробітної плати, що виплачується з державного бюджету. Заробітна плата працівників державних установ в Проекті міжнародних зіставлень ООН віднесена до категорії громадських кінцевих споживчих витрат. До громадських кінцевим споживчим витратам відносяться також витрати на придбання військової техніки і оплата товарів для капітального будівництва.

Розподіл вартості на вказані елементи об'єктивно. Воно здійснюється безпосередньо в фазі вироби. Але на поверхні явищ виступають не елементи вартості, а їх перетворені ден. В процесі реалізації ціна на продукцію не збігається з вартістю, що призводить до відхилення величини матеріальних витрат від вартості предметів праці і відповідності. Істот, відхилення собівартості від витрат вироб-ва викликає, зокрема, неповне відображення в собівартості вартості необхідного продукту - лише у вигляді заробітної плати. Тим часом вартість фонду життєвих коштів працівників матеріального вироб-ва і членів їх сімей, що дорівнює вартості необхідного продукту, включає не тільки оплату праці, а й ден. Ця частина фонду життєвих коштів значна, але в собівартості пром. Інша частина виплат і пільг з товариств, фондів споживання відбивається в прибутку і податок з обороту.Інші публікації на тему:
  • Аналіз - ефективність - використання - матеріальні ресурс
  • Використання - матеріальні ресурс
  • Зміна - структура - продукція, що випускається