Безрозмірний радіус

Безрозмірні радіуси кожної із зон наведені нижче.

Безрозмірні радіуси кожної із зон дані нижче.

Залежності коефіцієнта[IMAGE ]Графіки вим нелобового опору сх і товщі - ня хвильового сопротш лени Д ударного шару від масової ско - ня в залежності від довжини зростання вдуву (pvn w С. проницаемого ділянки s0. Тут г0 - безрозмірний радіус максшальн or cfn (площі перерізу тіла обертання (для сфери г0 1 а для затупленого, конуса]г012), К - р № та /(ро і) - безрозмірний імпульс вдуваемого газу.

Нагадаємо, що безрозмірний радіус пласта дорівнює одиниці, область стоків обмежена окружністю, радіус якої дорівнює R, пласт розробляється в услоріях пружно-водонапірного режиму фільтрації.

R rNfa - безрозмірний радіус сопла (rN - радіус сопла); f (R) - функція безрозмірного радіусу сопла для квазістаціонарного закінчення, при якому розмір краплі визначається рівновагою між силами тяжкості і силами міжфазного натягу (див. літературу[25]); Wec Uw2djv (pc ipA) /2iCT - критерій Вебера, який визначається через швидкість витікання з сопла (VN) і середню щільність фаз, що дорівнює (рс рд) /2; dN - діаметр отвору сопла.

Нагадаємо, що безрозмірний радіус пласта дорівнює одиниці, область стоків обмежена окружністю, радіус якої дорівнює R, пласт розробляється в умовах пружно-водонапірного режиму фільтрації.

При відомих значеннях безрозмірних радіусів сфери Л]і тиску Pso за ударною хвилею в момент вибуху можна нанести відповідну їм точку на рис. 3.3 а для отримання надлишкового тиску на будь-якому іншому відстані від центру сфери необхідно з нанесеною точки провести лінію, паралельну прилеглої.

Залежно безрозмірних значень швидкості звуку і і тиску вибуху Я при різних безрозмірних гекущіх тисках навколишнього середовища P-sti. При відомих значеннях безрозмірних радіусів сфери R і тиску Pso за ударною хвилею в момент вибуху можна нанести відповідну їм точку на рис. 3.3 а для отримання надлишкового тиску на будь-якому іншому відстані від центру сфери необхідно з нанесеною точки провести лінію, паралельну прилеглої.

Тут через г позначається безрозмірний радіус; Е - полярний кут.

З цього трансцендентного рівняння знаходимо безрозмірні радіуси ядра течії в'язко-пластичної середовища в затрубному просторі. При цьому, задавшись одним з радіусів, визначаємо інший радіус течії.

Отже, в процесі пластичної деформації безрозмірний радіус в даній точці змінюється від 1 до деякого значення г, що відповідає поточному значенню прикладених зовнішніх зусиль.

Гроне досить докладно розбирається випадок циліндра безрозмірного радіусу, рівного одиниці.

Результати представлені в формі графіків залежності безрозмірного радіусу від безрозмірного часу з безрозмірною швидкістю як параметра.

Ці криві побудовані для випадку, коли безрозмірний радіус кола, що обмежує область стоків, дорівнює 0.2 а сумарний дебіт стоків постійний. Загальний вигляд кривих, зображених на рис. 252 дуже схожий на відповідні криві розподілу зниження тиску в околиці точкового стоку, що працює в аналогічних умовах. На всіх графіках рис. 252 видно, що вже при т S 0 8 практично встановлюється постійне, тобто стаціонарне, розподіл зниження тиску.

Ці криві побудовані для випадку, коли безрозмірний радіус кола, що обмежує область стоків, дорівнює 0.2 а сумарний дебіт стоків постійний. Загальний вигляд кривих, зображених на рис. 252 дуже схожий на відповідні криві розподілу зниження тиску в околиці точкового стоку, що працює в аналогічних умовах. На всіх графіках рис. 252 видно, що вже при т 0 8 практично встановлюється постійне, тобто стаціонарне, розподіл зниження тиску.

Графік вспомо-готельних функції для розрахунку течії в каналі. Величина jx залежить від двох параметрів: безрозмірного радіусу кривизни і безрозмірною ширини каналу. На рис. 422 наведено графік цієї величини.

На рис, 12 показаний характер зміни безрозмірного радіусу разгруженной зони в залежності від механічних властивостей гірських порід.

Числові значення f в залежності від величини безрозмірного радіусу частинки ХГ розраховані Генрі.

 Залежність р від параметра Фур'є fo для укрупненої свердловини, що працює в закритому пласті кінцевого розміру (QB const. Залежності Q (fo) для різних значень безрозмірного радіусу пласта R наведені на рис. 616 і в дод. Чим менше розміри пласта, тим менше пружний запас і тим менший час потрібно для відбору всього об'єму рідини, яку можна витягти з пласта за рахунок її пружності при заданій депресії рс.

Таким чином, якщо параметри розряду такі, що безрозмірний радіус кожуха у стає більш як 2 8 то шнур виявляється нестійким по відношенню до ізвіванію.

Період коливань кулі в залежності від радіуса струменя. На рис. 5 приведена розрахована залежність безрозмірного періоду Т коливань від безрозмірного радіусу струменя r /R для фіксованого відносини щільності рь /pj посилання - 1014 а також результати вимірювань.

Через складність отриманих розрахункових формул в роботі[76 ]наведені графіки зміни безрозмірного радіусу промерзання і теплових потоків у часі.

Тут і - швидкість зовнішнього руху; р r /R - безрозмірний радіус; х - координата (безрозмірна), яка відлічується уздовж нульової лінії струму від критичної точки.

Як і слід було очікувати, знайдене вираз суми ряду (210) в різних інтервалах зміни безрозмірного радіусу р визначається різними виразами.

Стосовно а0 /тр q% /q з довідкових таблиць знаходять величини безрозмірних радіусів q2 і q кіл Мора для одноосного стиснення і розтягування.

Як і слід було очікувати, знайдене вираз суми ряду (210) в різних інтервалах зміни безрозмірного радіусу р розділяється різними виразами.

Графік залежності коефіцієнта D. При а 3 5 коефіцієнт D практично не залежить від параметра і і від безрозмірного радіусу QC. Умова це (а - 3 5) в більшості випадків виконується.

У даній роботі розглядається напружено-деформований стан растепляпціхся мерзлих порід навколо виробки кругового поперечного сечеаія безрозмірного радіусу I. Глибина залягання л плзста і норовлять тиск можуть виявитися такими, що утворився ореол відтавання перейде в неоднорідне пластичний стан.

На рис. 1255 представлені залежності безрозмірного максимального надлишкового тиску у хвилі Арт /рм від безрозмірного радіусу г /г м - Видно, що зі зменшенням висоти низького циліндра спад тиску на фронті повітряної хвилі зростає і воно стає менше тиску під час вибуху полусферического заряду, при цьому чим менше відношення H /R, тим менший тиск спостерігається в хвилі.

Розмір частки значно менше довжини хвилі (р 1); р nd /X - безрозмірний радіус.

Розсіювання світла діелектричної сферою різних розмірів. Аналіз рівнянь (214) і (215) дозволяє простежити еволюцію індикатриси розсіяння сферичний в залежності від значення безрозмірного радіусу р і при зміні показника лреломленія т речовини.

При С0 0 кожному колектора, що характеризується кутом внутрішнього тертя і силою зчеплення, відповідає певне значення безрозмірного радіусу.

На рис. 1 - 3 наведені графіки безрозмірних компонент напружень і безрозмірного радіального переміщення в залежності від безрозмірного радіусу р для різних значень безрозмірного радіусу 0о при b 2а, (л 0.3. Графік crz рис. 2 відповідає умові Тріска. Очевидно, що величина w (р) не повинна звертатися в нескінченність ні при яких значеннях безрозмірного радіусу р ХГ. Цій вимозі суперечить та обставина, що при р О (центр серединної поверхні) два приватних інтег-рала In р і F0 (р) звертаються в логарифмічну нескінченність.

R rNfa - безрозмірний радіус сопла (rN - радіус сопла); f (R) - функція безрозмірного радіусу сопла для квазістаціонарного закінчення, при якому розмір краплі визначається рівновагою між силами тяжкості і силами міжфазного натягу (див. літературу[25]); Wec Uw2djv (pc ipA) /2iCT - критерій Вебера, який визначається через швидкість витікання з сопла (VN) і середню щільність фаз, що дорівнює (рс рд) /2; dN - діаметр отвору сопла.

Тепер перетворимо вираз (268 а), для чого визначимо потік V при г гя і перейдемо до безрозмірного радіусу ря; в наведене рівняння для W підставимо dC /dp з (270) при р ря, використовуючи вираз для А.

Нехай тепер у умовах попередньої завдання щільність тепло вого потоку, що падає на нижню основу циліндра, є статечна функція безрозмірного радіусу р, але середнє значення щільності теплового потоку таке ж, як і в попередній задачі.

При а 3 5 коефіцієнт D (x, а, рс) практично не залежить від параметра я і від безрозмірного радіусу рс. Умова а 3 5 ст більшості випадків виконується. На цьому графіку також показано незначна зміна D (x, а, рс) зі зміною рс.

На рис. 1 - 3 наведені графіки безрозмірних компонент напружень і безрозмірного радіального переміщення в залежності від безрозмірного радіусу р для різних значень безрозмірного радіусу 0о при b 2а, (л 0.3. Графік crz рис. 2 відповідає умові Тріска. Для розрахунку кута факела і товщини плівки палива за формулами (56) і (59) необхідно знати значення коефіцієнта х і безрозмірного радіусу S3 повітряного вихору на виході з сопла.

Тут P0 (fo), P1 (fo), Pz (fo) - невідомі коефіцієнти, які є функціями безрозмірного часу; R (fo) - безрозмірний радіус рухомий кордону обуреної зони пласта.

АР - гідродинамічні втрати, зумовлені витісненням рідини; L - довжина розглянутого ділянки колони труб рівного діаметра; cot - координата, відповідна максимальної швидкості; r0 2t0L /& PR - безрозмірний радіус жорсткого ядра в трубі.

Кг - теплопровідність замороженої породи; Е - температура зрідженого газу, що зберігається в ємності; г - радіус ємності; р - щільність породи; р - щільність води; t - температура води і породи, що не обуреної температурним полем промерзання; К2 - теплопровідність талої породи; св - питома теплоємність води; і - швидкість фільтрації води; т - безрозмірний час; р3 - безрозмірний радіус промерзання.

А ос; Л - Ос 0001 А1; - СС 00002 Асо; J-ес 0001 А0 2; б - недосконалі свердловини в системах зі сталим станом радіального плину; Q - поточний дебіт в одиницях розмірів пласта; /- В'язкість нафти; Л /1 - проникність по горизонталі; ft - потужність нафтової зони; ДФ - падіння тиску або потенціалу; ес - безрозмірний радіус свердловини; А - ущільнення в 0 4 га на свердловину.

Як видно з рис. 6.4 а і 646 більший перепад тиску в другому шарі істотно впливає на розподіл тиску в першому, приводячи до значних деформацій шарів. На відстані близько десяти безрозмірних радіусів свердловини ці деформації мають різні знаки, що говорить про сильну розвантаження першого шару і розкриття в ньому мікротріщин при стисненні другого. Далі по пласту з наближенням тиску до нуля деформації мають один знак - відбувається стиснення обох шарів відповідно підтримуваним в них перепадів тиску. Таким чином, взаємовплив шарів залежить від величин депресій в них.

Bift (Al, 234) поведінка температурного поля в об'ємі - 1; г 1 р 2 зі зміною координат істотно нелінійно. В іншому обсязі, для якого безрозмірний радіус р більше товщини шару, значення температурного поля вирівнюються по товщині шару з ростом р і наближаються до температури зовнішнього середовища.

R), за формулою (2119), який є графіком стаціонарного розподілу безрозмірного зниження тиску викликаного роботою кільцевої лінії рівномірно розподілених стоків. Цей графік побудований для різних значень безрозмірних радіусів R і R.

Розподіл магнітного кожуха на 1 в сторону великих X, Т. е. Поля і тиску плазми по радіу. Наведене на рис. 1 розподіл магнітного поля дуже добре узгоджується з експериментально виміряними. Воно характеризується єдиним параметром у 4тгсгЕоа /Але, що представляє собою безрозмірний радіус кожуха.

Наведене на рис. 5 розподіл магнітного поля дуже добре узгоджується з експериментально виміряними. Воно характеризується єдиним параметром у KjE a /(cH), що представляє собою безрозмірний радіус кожуха. Розподіл магнітного поля ється від стінок, і його радіус перестає і тиску плазми по радіусу в раз - залежати від радіуса камери а. Замість ряді з помірним поздовжнім полем параметра у зручно ввести інший параметр в 4тг /а /(ФС), який виражається безпосередньо через вимірювані на досвіді величини - повний струм /і поздовжній магнітний потік Ф, укладений всередині шнура з струмом.

Поле дотичних напружень в потоці рідини і газу досить консервативно щодо режиму течії. Так, при стаціонарному, неускоренного перебігу в осесимметричном каналі розподіл дотичних напружень по поперечному перерізі є однією і тією ж функцією безрозмірного радіусу як для ламінарного, так і для перехідного і турбулентного режимів течії. Автомодельності поля дотичних напружень щодо режиму течій з великим ступенем точності виконується і в прикордонному шарі при в-Неш-ньому обтіканні твердих тіл.Інші публікації на тему:
  • Радіус - інерція - колесо
  • Радіус - підстава - усічений конус
  • Тут безрозмірна величина