Бездефектне виготовлення - продукція

Бездефектне виготовлення продукції засноване на наступних принципах. Робочий є відповідальним за якість оброблених їм деталей і перд здачею ОТК партії деталей сам здійснює первинну перевірку. При виявленні в ОТК першої помилки (невідповідність кресленням) робочому повертають всю партію деталей. При виготовленні деталей можуть бути виявлені помилки як в кресленнях так і в технологічній документації. система бездефектного виготовлення передбачає, що в цьому випадку - обробка деталей повинна бути припинена і конструктор або технолог зобов'язані виправити документацію. Передбачена гласність результатів здачі готових деталей з першого пред'явлення як бригадами, так і окремими робітниками. Ці результати враховують при визначенні коефіцієнта якостей по цеху, дільниці або бригаді. Для підвищення якості документації на підприємствах також встановлюють показники, що враховуються при підведенні підсумків за коефіцієнтом якості роботи.

Бездефектне виготовлення продукції засноване на наступних принципах. Робочий є відповідальним за якість оброблених їм деталей і перед здачею в ОТК партії деталей сам здійснює первинну перевірку. При виявленні в ОТК першої помилки (невідповідність кресленням) робочому повертають всю партію деталей. При виготовленні деталей можуть бути виявлені помилки як в кресленнях, так і в технологічній документації. передбачена гласність результатів здачі готових деталей з першого пред'явлення як бригадами, так і окремими робітниками. Ці результати враховують при визначенні коефіцієнта якості по цеху, дільниці або бригаді. Для підвищення якості документації на підприємствах також встановлюють показники, що враховуються при підведенні підсумків за коефіцієнтом якості роботи.

Бездефектне виготовлення продукції успішно.

Система бездефектного виготовлення продукції і здача її ВТК з першого пред'явлення встановлює повну відповідальність за якість продукції самих виконавців - робітників, майстрів, керівників цехів, роль яких у забезпеченні якості виробу є головною і вирішальною. Положення про систему бездефектного виготовлення продукції, що враховують специфіку виробництва, розробляються на кожному підприємстві.

Класифікатор винуватців і причин браку (витяг. Система бездефектного виготовлення продукції передбачає повсякденне і неослабну увагу кожного працівника, всього колективу підприємства до якості продукції.

Система бездефектного виготовлення продукції є не тільки засобом матеріального, а й морального стимулювання підвищення якості продукції.

Система бездефектного виготовлення продукції була розроблена в середині 50 - х років на промислових підприємствах Саратовської області. В основі її лежить кількісна оцінка якості праці робітників. Якість праці окремого виконавця, бригади, цеху оцінюється шляхом обчислення відсотка здачі продукції ВТК з першого пред'явлення. При цьому безпосередній виконавець несе повну відповідальність за якість виконаної ним роботи, не допускає відхилень від вимог технічної документації. ОТК повертає продукцію на доопрацювання виконавцю при першому виявленому дефекті. Залежно від повернень встановлюється розмір премій.

Система бездефектного виготовлення продукції передбачає здійснення масового самоконтролю виконуваних робіт, оперативний контроль за якістю з боку майстрів, начальників цехів та інших керівників, подальше підвищення відповідальності виконавців за випуск продукції високої якості.

Система бездефектного виготовлення продукції передбачає розробку планів поліпшення якості, впровадження прогресивних технологічних процесів та засобів контролю, підвищення кваліфікації працівників, здійснення матеріального і морального заохочення передовиків.

система бездефектного виготовлення продукції і здачі її з першого пред'явлення була розроблена і впроваджена на одному з машинобудівних підприємств м Саратова. В основі цієї системи лежить сувора відповідальність кожного робітника, і всього колективу підприємства за високу якість продукції, що виготовляється. Продукцію здають до відділу технічного контролю (ВТК) тільки після того, коли безпосередні виконавці та керівники самі проконтролюють якість продукції. Якщо ж ВТК виявить дефекти в цієї продукції, то вдруге здати її в ВТК після усунення браку може дозволити лише начальник цеху, а здачу в третій раз - тільки директор підприємства.

Системою бездефектного виготовлення продукції передбачається виявлення найбільш передових робітників для вручення їм особистого клейма і громадський контроль якості. Особисті клейма видають кращим робочим, роботу яких протягом певного терміну (наприклад 6 місяців) брали з першого пред'явлення. Видача особистого клейма затверджується наказом директора заводу.

Система бездефектного виготовлення продукції, що знайшла широку підтримку на нашому заводі, передбачає строгий вхідний контроль сировини та матеріалів, що надходять на завод. Нерідко перевірка показує, що деякі партії каучуків, кордов і матеріалів мають низьку якість.

Система бездефектного виготовлення продукції являє собою комплекс технічних, організаційних і виховних заходів, спрямованих на систематичне підвищення якості машин, що здійснюються на всіх стадіях і ділянках виробництва. Вона ґрунтується на чіткій організації роботи всього колективу над підвищенням якості продукції та суворої відповідальності кожного виконавця за якість виконуваної ним роботи. Система вимагає безперервного технічного і організаційного вдосконалення виробництва, в результаті якого послаблюється вплив виконавця на якість продукції.

Система бездефектного виготовлення продукції і здачі її з першого пред'явлення вимагає від кожного члена колективу високоякісного виконання дорученої йому роботи. Впровадження цієї системи має супроводжуватися широкою виховною роботою в колективі, що має на меті прищепити кожному виконавцю почуття високої відповідальності за доручену йому справу, нетерпимість до порушень і недоліків у виробництві.

Система бездефектного виготовлення продукції виходить з діалектичної нерозривності поняття якості і кількості продукції, з того, що поліпшення якості виробу є одним з основних засобів підвищення продуктивності праці - найважливіша умова успішного вирішення завдання створення матеріально-технічної бази комунізму. Ідеологічну основу системи складає повсякденне виховання у працюючих комуністичного ставлення до праці, почуття високої відповідальності за якість виконуваної роботи.

Система бездефектного виготовлення продукції, що зародилася на підприємствах Саратова, з успіхом об'єднує, концентрує і координує зусилля конструкторів, технологів і виробничників в боротьбі за поліпшення якості продукції. Перевірка цієї системи на практиці закінчена, результати переконливо підтвердили її життєвість і високу ефективність.

Система бездефектного виготовлення продукції і здача її ВТК з першого пред'явлення встановлює повну відповідальність за якість продукції самих виконавців: робітників, майстрів, керівників підприємств, роль яких у забезпеченні якості виробів є головною і вирішальною.

Система бездефектного виготовлення продукції і здачі її ВТК з першого пред'явлення не тільки спирається на робочих - новаторів і передовиків, а й залучає до боротьбу за підвищення якості весь виробничий колектив.

Заохочення за бездефектне виготовлення продукції вводиться або як самостійний вид преміювання, або в поєднанні з преміюванням за якісні показники роботи. Іноді цей показник застосовується як умова виплати премії за інші показники. В якості самостійного показника може бути підвищення питомої ваги здачі продукції з першого пред'явлення (в% до загального обсягу зданої продукції) або, навпаки, зменшення випадків повернення виробів на виправлення або доопрацювання. Найчастіше на заводах застосовується перший показник.

При системі бездефектного виготовлення продукції вводять наступний порядок: пред'явлення на початку роботи першої деталі майстру і контролеру ВТК для перевірки і таврування; пред'явлення майстром партії виробів представнику БЦК з технічними документами і робочим нарядом. Якщо контролер має зауваження щодо якості продукції, то партію виробів повертає і на вбранні робочого ставить штамп вторинне пред'явлення. При присудження класних місць в соціалістичному змаганні виробничих підрозділів враховують відсоток здачі продукції з першого пред'явлення. Підрозділ виключають зі змагання, якщо здача продукції з першого пред'явлення становить 80% і менше.

Система організації бездефектного виготовлення продукції і здачі її приймальнику з першого пред'явлення спрямована на постійне підвищення якості праці кожного працівника безвідносно до роду його діяльності, професії, виду продукції, що випускається їм продукції. Важливо не те, де і яку роботу виконує працівник, а то, щоб він її виконав якісно.

Впровадження системи бездефектного виготовлення продукції немислимо без повсякденної боротьби за чистоту робочого місця і підвищення культури виробництва.

При системі бездефектного виготовлення продукції і здачі її з першого пред'явлення (Саратовська система) безперервним вдосконаленням форм і методів технічного контролю продукції, організації і технології виробництва, виховання і підготовки кадрів, матеріального і морального заохочення за випуск продукції високої якості, персональної відповідальності за неякісну продукцію забезпечується випуск продукції заданої якості, при прийомі якої відділ технічного контролю (ВТК) або споживач не виявляє жодного дефекту.

Фактори, що впливають на ефективність використання продукції. При системі бездефектного виготовлення продукції і здачі її з першого пред'явлення (Саратовська система) безперервним вдосконаленням форм і методів технічного контролю продукції, організації і технології виробництва, виховання і підготовки кадрів, матеріального і морального заохочення за випуск продукції високої якості, персональної відповідальності за неякісну продукцію забезпечується випуск продукції заданої якості, при прийманні якої відділ технічного контролю (ВТК) або споживач не виявляє жодного дефекту.

Після освоєння системи бездефектного виготовлення продукції і здачі її з першого пред'явлення можливе зниження відсотка контролю, проведеного ВТК, як пооперационного - з заміною його груповим або остаточним, так і суцільного - з заміною його вибірковим контролем.

Саратовська система організації бездефектного виготовлення продукції і здачі її ВТК або замовнику з першого пред'явлення розроблена на Саратовському літакобудівному заводі в середині 50 - х років. Вона спрямована на створення організаційно-технічних умов, що забезпечують виготовлення продукції робочим або цілою бригадою без відхилень від технічної документації.

Положення про систему бездефектного виготовлення продукції, що враховують специфіку виробництва, розробляються ня самому підприємстві. Так, на Запорізькому трансформаторному заводі дана система впроваджена з 1965 р і успішно діє. Надійність і довговічність роботи трансформатора, крім надійних конструкторських рішень і якості матеріалів, у великій мірі залежить від якості його виготовлення і, в першу чергу, від якості виготовлення обмоток та ізоляції. В процесі виготовлення обмотки ізоляційні вузли та деталі піддаються контролю на відповідність кресленням і технології відповідно до поопераційний картками обміру. При заповненні карт обміру перевіряються за кресленням всі основні розміри деталей, правильність виконання режимів і послідовності технологічних операцій, стан робочого місця, застосування оснастки, зазначеної в технологічних картах, чистота вироби. Післяопераційні карти зберігаються в ОТК заводу.

Розгортання соціалістичного змагання за бездефектне виготовлення продукції, широка інформація громадськості про результати впровадження системи на ділянках, в цехах і по заводу, переклад кращих робітників на самоконтроль з врученням особистого клейма, матеріальне і моральне стимулювання за бездефектну роботу і високу культуру виробництва - все це в кінцевому рахунку забезпечує успішну роботу підприємства щодо підвищення якості продукції, що випускається.

Найважливішою складовою частиною системи бездефектного виготовлення продукції є робота з особовим клеймом, це виховує у працівника комуністичне ставлення до праці, яєчну відповідальність за якість виконуваної роботи. Особисте клеймо і дозвіл яа здачу продукції минаючи OTIK видається робочим, який здає продукцію з першого пред'явлення протягом 6 міс. Особисте клеймо видається виконавцям на основі заяви та наказу директора заводу за поданням начальника цеху я начальника відділу технічного контролю.

Важлива роль для забезпечення бездефектного виготовлення продукції на стадії виробництва відводилася вхідному контролю, який сприяє використанню у виробництві вихідних матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, які повністю відповідають стандартам або умовам договору з постачальником. При цьому з постачальника відповідальність за якість продукції, що поставляється не знімається. Система передбачає в цьому плані тісний контакт з постачальниками, що, в свою чергу, дасть можливість більш раціонально організувати і вхідний контроль.

В умовах застосування системи бездефектного виготовлення продукції самоконтроль є масовим і стає основною формою перевірки якості виготовлення виробів.

У таблиці система організації бездефектного виготовлення продукції показана як складова частина загальної системи забезпечення якості та надійності в сфері виробництва.

Найважливішою організаційною основою системи бездефектного виготовлення продукції є ефективний оперативний контроль якості знизу доверху - від робітника до директора, заснований на принципі відповідальності виконавців за випуск неякісних виробів.

При впровадженні системи організації бездефектного виготовлення продукції і здачі її з Першого пред'явлення необхідно піднімати на вищий рівень всю роботу по вихованню, що проводиться в цехах і відділах керівниками виробництва, партійними, профспілковими та комсомольськими організаціями.

Основною роботою контролерів при бездефектної виготовленні продукції є профілактика шлюбу і його аналіз, поліпшення методів контролю; контроль за засобами виробництва, вимірювальної і технологічним оснащенням.

Основною роботою контролерів при бездефектної виготовленні продукції є профілактика шлюбу і його аналіз, поліпшення методів контролю, контроль за засобами виробництва, вимірювальної і технологічним оснащенням.

В основі її лежить вимога бездефектного виготовлення продукції і здачі її з першого пред'явлення.

В організації роботи по системі бездефектного виготовлення продукції велику роль можуть зіграти моральне і матеріальне стимулювання працівників за забезпечення заданих параметрів технологічного режиму. До моральному стимулюванню відноситься почесне звання Відмінник якості, яке отримують передовики виробництва.

Таким чином, при системі бездефектного виготовлення продукції і здачі її з першого пред'явлення в боротьбі за високу якість продукції бере участь весь колектив заводу. Апарат заводоуправління і всіх служб заводу повинен організувати свою роботу також на принципах цієї системи.

Ряд підприємств творчо вдосконалюють систему бездефектного виготовлення продукції.

Взаємозамінність полегшує можливість повсюдного застосування системи бездефектного виготовлення продукції і здачі її з першого пред'явлення. Як відомо, ця система дає великий економічний ефект і забезпечує підвищення якості виробів.

Редакція газети привертає до пропаганди системи бездефектного виготовлення продукції широке коло авторів.

Якщо в початковий період впровадження системи бездефектного виготовлення продукції газета поміщала статті, що закликають впроваджувати систему, то вже через півроку вона мала повну можливість пропагувати передовий досвід окремих виконавців і цілих колективів.

З введенням на заводах системи організації бездефектного виготовлення продукції і здачі її відділу технічного контролю з першого пред'явлення все більшого значення набуває летючий контроль як вид профілактичного нагляду за якістю виробів. Цей вид контролю повинен проводитися за графіком начальника ВТК, який затверджується директором заводу, як перевірка рівня якісного виготовлення продукції, що випускається заводом або окремим цехом, а також за призначенням бюро цехового контролю з метою перевірки рівня якості виробів одного з ділянок цеху або в порядку нагляду за якістю деталей, виготовлених робітниками, що оформляють продукцію особистим тавром - без пред'явлення ОТК.

Взаємозамінність полегшує можливість повсюдного застосування системи бездефектного виготовлення продукції і здачі її з першого пред'явлення. Як відомо, ця система дає великий економічний ефект і забезпечує підвищення якості виробів.

Показником якості роботи для робітників служить відсоток бездефектного виготовлення продукції і здачі її ВТК або замовнику з першого пред'явлення, для інженерно-технічних працівників і службовців - коефіцієнт якості.

Багато підприємств хімічної промисловості працюють за системою бездефектного виготовлення продукції, запропонованої в 1968 р саратовським виробничим об'єднанням Нітрон. Основною вимогою цієї системи є стовідсоткове дотримання технологічних параметрів. В процесі впровадження системи відділ технічного контролю (ВТК) щодня визначав відсоток дотримання технологічного режиму, на цій підставі вносили зміни в технологічні карти цехів і представляли їх на затвердження головному інженеру. З огляду на місцеві умови праці, підприємства вносили корективи в систему контролю, але загальні вимоги зводяться до постійної перевірки дотримання параметрів технологічного процесу, обліку продукції, що здається з першого пред'явлення, комплексної перевірки цехів за спеціальним графіком комісією в складі технічного відділу, відділу техніки безпеки, центральної заводської лабораторії, відділу техниче ського контролю, головного механіка, енергетика і приладником.

Таким чином, ці показники характеризують ступінь бездефектного виготовлення продукції, і вони істотно відрізняються від показників якості продукції, розглянутих в гл. Більшість показників бездефектного виготовлення пов'язано з виробничим браком, який являє собою продукцію (вироби, напівфабрикати, деталі), яка не відповідає за якістю стандартам, технічним умовам і іншої НТД. Виявляється шлюб шляхом зіставлення фактично отриманих параметрів продукції до встановлених до неї вимогами. Поправним - шлюбом вважаються вироби, складальні одиниці, деталі, які технічно можливо і економічно доцільно виправити в умовах підприємства. Вироби і конструктивні елементи, віднесені до виправних шлюбу, після виправлення використовуються за прямим призначенням. До остаточного браку відносять вироби, вузли, деталі, виправлення яких технічно неможливо або економічно недоцільно. Остаточний брак підлягає утилізації як відходи виробництва.

Обком КПРС привертає до пропаганди системи організації бездефектного виготовлення продукції і здачі її приймальнику з першого пред'явлення широкий актив працівників преси, радіо, телебачення, науково-технічних товариств, їх органів інформації та інших організацій області.

У свою чергу, коли система організації бездефектного виготовлення продукції діє в межах одного підприємства, одного адміністративного району, то неминуче виникають неузгодженості, що призводять до серйозних труднощів в досягненні якості продукції, що випускається.Інші публікації на тему:
  • Досяжний клас - точність
  • Досяжна точність - виготовлення
  • Виріб - установча серія